Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

 

Zaterdag 19 Maart

 

Beste PAC leden,

Het bestuur van de Pionier Automobielen Club nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdag 19 maart 2022.

Voor corona werd de algemene ledenvergadering in een museum met een auditorium georganiseerd. Voor een bezoek aan musea zijn nog steeds regels van kracht, zoals bijvoorbeeld de 1,5 meter maatregel. De opkomst van een algemene ledenvergadering is ook niet exact voorspelbaar. Om op de dag nare situaties te voorkomen is gekozen de algemene ledenvergadering digitaal te houden.

Deelname zal ook dit jaar (uiteraard) kosteloos zijn. Inschrijven voor deelname gaat via onze website via de volgende link: 

Degenen die zich tijdig voor de vergadering aanmelden zullen binnen 24 uur voorafgaand aan de vergadering een instructie met een link in hun mailbox ontvangen waarmee aan de vergadering kan worden deelgenomen.

Het is de bedoeling rond 13.00 uur te beginnen, de exacte details volgen in de mail die u met de inloggegevens krijgt.

Het bijwonen van de vergadering is voorbehouden aan hen die hun contributie of donatie voor het jaar 2022 hebben voldaan.

Volgens Art. 9 paragraaf 2 van de Statuten wordt de voorzitter van het bestuur elk jaar door de ledenvergadering gekozen. Onze zittende voorzitter, mevrouw Nel Verstoep, heeft te kennen gegeven dat zij zich NIET opnieuw kandidaat stelt voor deze functie na de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2022.

Hierdoor ontstaat een vacature binnen het bestuur, die tijdens de ledenvergadering zal moeten worden ingevuld. Het moge duidelijk zijn dat de toekomst van onze mooie club gevaar loopt als het bestuur niet op volle sterkte is.  Daarom worden de leden hierbij nadrukkelijk uitgenodigd zich kandidaat te stellen voor het voorzitterschap. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris volgens de verderop in deze uitnodiging genoemde procedure.

De overige bestuursleden zijn volgens schema niet aan de beurt om af te treden. Degenen die zich kandidaat willen stellen worden daartoe van harte uitgenodigd volgens de verderop in deze brief genoemde procedure.

Vanuit de leden zijn tot op heden geen kandidaatstellingen voor een functie binnen het bestuur ontvangen, noch voorstellen daartoe ingediend.

Indien leden zich kandidaat willen stellen voor één van de bestuursfuncties kan dat als volgt: ingevolge artikel 9 paragraaf 2 van de Statuten dient aanmelding te geschieden middels een brief of een e-mail gericht aan de secretaris.

Het postadres van de secretaris is: Parklaan 90, 3765 GK  Soest, zijn e-mailadres is pac.secretaris@gmail.com.

Deze brief of e-mail dient uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering – die dag zelf en de dag van ontvangst niet meegerekend – ontvangen zijn. Dat wil zeggen uiterlijk 3 maart 2022. De kandidaatstelling dient mede ondertekend te zijn door een groep van tenminste vijf stemgerechtigde leden.

Het bestuur heeft geen voornemens tot het voorstellen van al dan niet ingrijpende wijzigingen.

De notulen van de ledenvergadering d.d. 20 maart 2021 worden meegestuurd met de mail met instructie en inloggegevens voor de vergadering.
De financiële stukken kunt u opvragen bij onze penningmeester Gerben Zwart via zijn

e-mailadres:  gzwart@freeler.nl .

 

De agenda ziet er dit jaar (onder voorbehoud) als volgt uit:

AGENDA 

 1. OPENING
 2. INGEKOMEN STUKKEN
 3. NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN 20 MAART 2021
 4. VERSLAG OVER HET VERENIGINGSJAAR 2021
 5. FINANCIEEL VERSLAG OVER HET JAAR 2021
 6. BEGROTING 2022
 7. FINANCIEEL VERSLAG EVENEMENTENCOMMISSIE
 8. VERSLAG KASCOMMISSIE
 9. VERKIEZING LEDEN KASCOMMISSIE
 10. VERSLAG EVENEMENTENCOMMISSIE
 11. VERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE
 12. VERSLAG COMMISSIE COMMUNICATIE
 13. VERKIEZING VAN DE VOORZITTER
 14. VERKIEZING LEDEN COMMISSIE VAN ORDE
 15. MEDEDELINGEN/VOORSTELLEN VAN HET BESTUUR
 16. RONDVRAAG
 17. SLUITING

Aanmelden voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering kan tot uiterlijk 11 maart 2022.

Wij hopen dat u zich in groten getale zult aanmelden voor deze bijzondere vergadering om mee te spreken en te denken over het reilen en zeilen van uw club en te vernemen wat het jaar 2022 u te bieden zal hebben.

Graag tot ziens op de jaarvergadering!

Namens het bestuur:

Peter Slootweg
Secretariaat P.A.C. 

 

AANMELDING GESLOTEN